Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Dansgroep de Vogelzangers Zonhoven  vzw

 1. Algemeen

Dansgroep de Vogelzangers vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansgroep de Vogelzangers vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dansgroep de Vogelzangers vzw Buitenhof 18 – 3520 Zonhoven

els.withofs@hotmail.com (0472565075)

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door onze vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 1. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 

 1. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen

 - Bestuurslid van de club die instaat voor de communicatie

- Trainsters van de vereniging die de ‘sportieve’ communicatie binnen de vereniging verzorgen

 

 1. Verstrekking aan derden

 De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

 1. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger

 

 1. Bewaartermijn

Dansgroep de Vogelzangers vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Dansgroep de Vogelzangers vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 1 jaar na de laatste aansluiting bij de vereniging, tenzij uitdrukkelijke toestemming is gegeven om als sympathisant op de hoogte te blijven van de werking van de vereniging.

 

 1. Beveiliging van de gegevens

 Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 1. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 1. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 1. Wijziging privacyverklaring

Dansgroep de Vogelzangers vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018.

Missie

Dansgroep de Vogelzangers is een jeugdvereniging te Zonhoven die kinderen en jongeren wil begeleiden in hun ontplooiing tot een uniek persoon door middel van onze danssport, hierbij rekeninghoudend met het individu.


> Privacyverklaring

Social Media


Partners

Adres


De Vogelzangers
Sint Jozefsstraat 8
3520 Zonhoven, Belgiƫ
T: +32 (0)472 56 50 75